tar.gz圧縮解凍コマンド

  • tar.gz圧縮コマンド
    # tar zcvf hoge.tar.gz hoge.txt
  • tar.gz解凍コマンド
    # tar zxvf hoge.tar.gz